E.I.C s.r.o E.I.C s.r.o
Adresa:
Strojnícka 7826/9
Kraj:
Prešov
Popis:
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. je novo založená spoločnosť s ručením obmedzeným za účelom zabezpečenia inšpekčnej činnosti typu „ A „ a certifikačnej činnosti. Spoločnosť nevykonáva žiadnu činnosť a nemá žiadne väzby na organizácie ktoré by boli v rozpore s nezávislosťou spoločnosti EIC s.r.o.
Spoločnosť E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., vznikla na základe Zákona 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zákon 124/2006Z.z. umožnil podnikateľským subjektom získať oprávnenie na činnosť v oblasti overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

Telefón:
0517485081,0417232012
Fax:
0517485080
Email:
WWW-Adresa:
Pobočky:
Dlhá 88
010 09 Žilina
Otváracie hodiny:
PO - PIA
7,00 - 15,00
Produkty:
*Vydávanie oprávnení na činnosť VTZ
* Výkon úradnej skúšky VTZ
* Preskúšanie odborných vedomostí
* Osvedčovanie technickej dokumentácie a zariadení
* Certifikácia výrobkov
* Vzdelávanie FO pre VTZ
Druhy činností:
Stavebné firmy
Bleskozvody
Elektrina
Plyn
Rekonštrukcie
Solárne systémy
Voda
Vykurovanie
Iné
Projekčná činnosť
Architektúra a konštrukcie menších pozem. stavieb
Architektúra a konštrukcie väčších pozem. stavieb
Komplexná projekčná činnosť
Územné plánovanie
Iné
Inžinierska geodézia
Podzemné a nadzemné vedenia
Žeriavové dráhy
Oslovenie firmy (správa bude firme odoslaná elektronickou poštou):
>> Tlačiť <<