GEOTIP, s.r.o. GEOTIP, s.r.o.
Adresa:
Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava
Kraj:
Bratislava
Popis:
Hydrogeológia, inžinierska geológia, geológia a ochrana životného prostredia a odpadové hospodárstvo.
Telefón:
0905759521
Email:
WWW-Adresa:
Produkty:
Služby v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, geológie a ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva. V oblasti hydrogeológie ponúkame vypracovanie hydrogologických posudkov (ČOV, EIA), hydrogeologický prieskum územia, hydrogeologický prieskum pre tepelné čerpadlá, hydrodynamické skúšky, konzultačné služby. V oblasti inžinierskej geológie ponúkame služby inžinierskogeologický prieskum, radónový prieskum, prieskum zloženia základovej pôdy, geofyzikálny dozor a iné. V oblasti ochrany životného prostredia poskytujeme služby: ekologické posúdenia výkopových materiálov, hodnotenie stavu podzemných vôd, povrchových vôd, horninového prostredia, pôdneho vzduchu a ovzdušia, posúdenie ich miery a typu znečistenia vrátane zistenia priestorového rozsahu kontaminácie, posudzovanie vplyvov budúcich investičných zámerov na životné prostredie (EIA), ekologický audit, hodnotenie environmentálnych rizík, sanácia ekologických záťaží, rekultivácia a revitalizácia sanovaných území a ďalšie.
Druhy činností:
Stavebné firmy
Zakladanie stavieb
Projekčná činnosť
Iné
Inžinierska geodézia
Iné
Oslovenie firmy (správa bude firme odoslaná elektronickou poštou):
>> Tlačiť <<